განბაჟების კალკულატორი

ავტომობილის განბაჟება


აქციზი:

0

საბაჟო მომსახურების გადასახადი:

150

იმპორტის გადასახადი:

0

ექსპერტის შეფასება:

20

საბაჟო დეკლარაცია:

30

სულ:

0

შიდა ტრანზიტის ღირებულება:

1 დღე - 1

მიღებულ თანხას ემატება საბაჟო მომსახურების გადასახადი, რომელიც შეადგენს ფიქსირებულად 150 ლარს და იმპორტის გადასახადი (მომსახურების გადასახადში შედის ასევე დეკლარაციის შევსება, ამ მომსახურებაში დამატებით გადასახადს არ იხდით).
იმპორტის გადასახადის გამოსათვლელად ავტომობილის ძრავის კუბატურას ვამრავლებთ 0.05-ზე და მიღებულ რიცხვს ვუმატებთ ავტომობილის ასაკის,
ძრავის კუბატურის და 0.0025-ის ნამრავლს. ანუ იმპორტის გადასახადი=(კუბატურა*0.05)+(კუბატურა*ასაკი*0.0025).

ამ თანხას ემატება ავტომობილის ტექნიკური პასპორტის,
ტექნიკური დათვალიერების და ნომრის აღების საფასური,
რომელიც ფიქსირებულად შეადგენს 72 ლარს.